Księga przychodów – jest łatwiej

Małe sklepy często rozliczają się z urzędem skarbowym na podstawie księgi przychodów i rozchodów. Od 15 września obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia tego typu dokumentacji. Co się zmieniło i o czym warto pamiętać?

Księga przychodów i rozchodów (KPiR) jest uproszczoną formą ewidencji obrotów, środków i kosztów. Prowadzą ją podmioty, które wybrały podatek liniowy lub tzw. zasady ogólne. Nie są to tylko osoby fizyczne, ale też spółki cywilne, jawne oraz partnerskie, których przychody netto za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły kwoty 2 000 000 euro liczonych w polskich złotych. Kurs euro przelicza się po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października, roku poprzedzającego rok obrotowy, od którego należy rozpocząć dokonywanie zapisów w formie ksiąg rachunkowych. Oprócz wykonywania zapisów w KPiR podatnik był do tej pory obciążony dodatkowymi obowiązkami informacyjnymi, a niektóre z nich zostały zniesione mocą rozporządzenia z dnia 15 września 2018 roku.

REMANENT

Poczynając śledzenie zmian, od przełomu roku obrachunkowego, przypomnijmy, że podatnik jest obowiązany zrobić na koniec roku remanent (spis z natury) i wpisać go do KPiR. Remanent jest wprowadzany do KPiR jako ostatni wpis w danym roku. Składniki ujęte w spisie z natury należy wycenić w ciągu 14 dni od dnia zakończenia spisu. Zapisu z remanentu używa się dwa razy. Jako remanent końcowy oraz jako remanent początkowy, który podlega wpisaniu jako pierwsza pozycja ewidencji KPiR nowego roku obrachunkowego. ZMIANA: Jeśli przedsiębiorca planował robić remanent w innym terminie niż 31 grudnia lub 1 stycznia, miał obowiązek pisemnego powiadomienia o tym fakcie właściwego urzędu skarbowego. Ten obowiązek został przez nowe rozporządzenie zniesiony.

BIURO RACHUNKOWE

Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów można prowadzić osobiście lub powierzyć ten obowiązek biuru rachunkowemu. Zlecając prowadzenie KPiR przez biuro rachunkowe przedsiębiorca ponosi dodatkowe koszty, ale może już nie myśleć o datach przekazywania dokumentów do państwowych urzędów, o prawidłowym wpisywaniu danych w poszczególne kolumny, o właściwym segregowaniu papierów. Ma tylko dostarczyć wszystkie swoje dokumenty rozrachunkowe raz w miesiącu do biura. Biuro rachunkowe należy wybierać starannie, kierując się rekomendacjami innych użytkowników, ponieważ za błędne rozliczenia z fiskusem odpowiada przedsiębiorca, a nie biuro rachunkowe. Jeśli to księgowi popełnili błąd, można się ubiegać o odszkodowanie, gdyż każde biuro rachunkowe ma obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC). Dobre biuro rachunkowe potrafi doradzić, znaleźć najlepsze rozwiązanie trudnych sytuacji i najkorzystniejsze przepisy. Często reprezentuje też podatnika przed urzędnikami. ZMIANA: Nie trzeba już zgłaszać do US informacji o korzystaniu z biura rachunkowego ani podawać jego danych adresowych.

 FORMA EWIDENCJI

Zdarza się, że przedsiębiorca postanawia zmienić formę ewidencji przychodów i rozchodów. Na przykład, do tej pory miał małe przedsiębiorstwo i korzystał z ryczałtu, a chciałby prowadzić KPiR, która da mu dokładniejszy wgląd w rachunki. W takiej sytuacji należało powiadomić właściwy urząd skarbowy o chęci prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów w ciągu 20 dni od jej założenia. Informacja ta musiała mieć formę pisemną. Tak samo musieli się zachować wszyscy rozpoczynający działalność i wybierający KPiR jako własną formę ewidencji. Było to dość kłopotliwe zwłaszcza dla wieloosobowych spółek, gdzie każdy ze wspólników składał informację osobno, zgodnie z ich miejscem zamieszkania. ZMIANA: Nowe rozporządzenie znosi obowiązek zawiadamiania urzędu o prowadzeniu ewidencji księgowej w formie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Obowiązek informacyjny nadal dotyczy innych form ewidencji.

*Źródło: Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej 14 września 2018 roku. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.