Utrzymanie stawek VAT 23 proc. i 8 proc. – projekt ustawy.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Istniejące stawki podatku VAT na razie pozostaną bez zmian. Obniżenie stawek będzie możliwe gdy wskaźniki finansowe będą bardziej optymistyczne.

Zgodnie z projektem, nastąpi czasowe utrzymanie stawek 23 proc. i 8 proc. (oraz stawek zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników ryczałtowych 7 proc. i ryczałtu dla podatników świadczących usługi taksówek osobowych 4 proc.) z jednoczesnym wprowadzeniem mechanizmu określającego termin ich stosowania. Stawki te od 1 stycznia 2019 r. pozostaną na obecnym poziomie. Ich obniżenie o 1 pp będzie konsekwencją osiągnięcia przewidzianych ustawą wskaźników. Stanie się to, jeśli:

– relacja państwowego długu publicznego netto (czyli długu publicznego skorygowanego o nadwyżkę płynności) do produktu krajowego brutto nie będzie przekraczać 43 proc.;
– suma ujemnych odchyleń deficytu (sektora instytucji rządowych i samorządowych) od średniookresowego celu budżetowego (wynoszącego dla Polski -1 proc. PKB) nie będzie przekraczać 6 proc. PKB.

Oznacza to, że stawki w wysokości 23 proc. i 8 proc., jak również stawka zryczałtowanego zwrotu podatku (dla rolników) w wysokości 7 proc. i stawka ryczałtu dla podatników świadczących usługi taksówek osobowych (4 proc.) będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, w którym opisane wskaźniki osiągną określone poziomy. Minister finansów będzie ogłaszał w obwieszczeniu – do 31 października roku poprzedzającego rok, w którym zaczną obowiązywać niższe o 1 pp stawki podatku – informację o powrocie do wysokości stawek sprzed 2011 r.

Źródło: KPRM